Gå til innholdGå til toppen

Kompensasjon ved langvarige straumbrot

Dersom du som nettkunde opplever straumbrot over 12 timar samanhengande har du rett på kompensasjon frå Sunnfjord Energi.

Søknad om kompensasjon

Du kan laste ned Skjema for kompensasjon ved utfall (PDF), skrive ut (Ctrl+P), og returnere i utfylt og underteikna stand.

Skjemaet skal anten

  • leverast i resepsjonen i Energihuset i Firdavegen 5 på Øyrane i Førde
  • sendast som vanleg post til: Sunnfjord Energi Nett, Postboks 123, 6801 Førde

Retningsliner

Kven kan nytte ordninga:

Ordninga gjeld kundar som opplever eit samanhengande avbrot i straumforsyninga over 12 timar. Ordninga gjeld ikkje kundar som har avtale om utkoplingsklausul.

Krav til søknaden:

Den som er registrert som kunde må sjølv fremje kravet om kompensasjon skriftleg overfor Sunnfjord Energi (sjå skjema lenger oppe).

Utbetaling:

Godkjent utbetaling vil bli godskrive på nettleigefaktura.

Kompensasjonsbeløp:

Straumbrot over 12 til og med 24 timar: kr 600,-

Straumbrot over 24 til og med 48 timar: kr 1.400,-

Straumbrot over 48 til og med 72 timar: kr 2.700,-

Straumbrot ut over 72 timar: Vert kompensert med eit gitt tillegg på kr 1.300, for kvar nye påbegynte tjuefiretimars periode

Merk at for fritidsbustader, naust m.m. kan eit samla årleg krav ikkje overstige forventa innbetalt nettleige for inneverande år.

Skader på materiell som frysarar, kjøleskap osv. skal du melde til ditt eige forsikringsselskap.

 

Sjå også:


NVE si fortolkning av forskrift – Utbetaling ved svært langvarige avbrudd

Kopiert frå NVE sitt «Utkast til veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften – Utbetaling ved svært langvarige avbrudd»

3.2.1 Definisjon av sluttbruker

For å ha rett til utbetaling må man ha inngått tilknytningsavtale med nettselskapet. Nettselskapets plikt til å foreta utbetaling er dermed begrenset til nettselskapets egne kunder, og omfatter ikke kundenes leietagere. Dette gjelder eksempelvis for en enebolig med utleiedel, der leieboer ikke har egen avtale med nettselskapet, og for en kommune der det er kommunen som har tilknytningsavtale for leietagere i omsorgsboliger og lignende.

Begrepet «sluttbruker» er ikke eksplisitt definert i kontrollforskriften. Slik begrepet «sluttbruker» er benyttet i § 9A-2 første ledd skal det forstås som en fysisk eller juridisk person som har én eller flere tilknytningsavtaler med nettselskapet, og som ikke selger videre den elektriske energien som nettjenesten gjelder. En sluttbruker anses for å være kun én kjøper av elektrisk energi, og dermed også bare én sluttbruker, selv om sluttbrukeren er tilknyttet overføringsnettet i mer enn ett punkt og har en egen avtale/abonnement i hvert tilknytningspunkt.

Dersom én sluttbruker har to målepunkter og dermed to tilknytningsavtaler med samme nettselskap, er sluttbrukeren likevel kun å anse som én sluttbruker i § 9A-2.

Dersom én sluttbruker har tilknytningsavtale for flere målepunkt som gir opphav til ulik størrelse på kravet, skal målepunktet som gir høyest kompensasjon legges til grunn. Dette gjelder for næringsvirksomhet så vel som for offentlig sektor og husholdninger.

Dersom to personer som bor i samme hus (eksempelvis søsken eller samboere) har to (felles eller individuelle) målepunkter og hver sin tilknytningsavtale med nettselskapet, er disse to å anse som to sluttbrukere.

Fellesmålte kunder er å anse som én sluttbruker. 

(Foto: Shawn Carpenter, CC BY-SA 2.0, flickr.com)